MEDLEMMER

Medlemsfordeler i Undheim ShowTeater.

Forsikring for medlemmer av NORSK AMATØRTEATERFORBUND (NATF)

NATF og If har forsikringordning spesielt tilpasset for deg som medlem i Undheim ShowTeater.

HVEM ER FORSIKRET? Forsikringen gjelder alle teaterlagsmedlemmer, personlige medlemmer og tillitsvalgte i forbund og teaterlag som har inngått avtale om forsikring gjennom NATF. Når et teaterlag gjør avtale om forsikring må alle medlemmer omfattes av ordningen.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN? VERDISAKER – 5 000 KRONER PER MEDLEM. Forsikringen dekker teaterlagets eiendeler. Eiendelene er forsikret for 5 000 kroner multiplisert med antall medlemmer – maksimalt 100 000 kroner. Teaterlag som har verdier som overstiger den maksimale forsikringssummen kan kjøpe et tillegg gjennom NATF. Når medlemmene er på øvelse, turné eller reise dekker forsikringen også private eiendeler som ikke er dekket på annen måte, med inntil 5 000 kroner (egenandelen er 1 000 kroner).

INVALIDITET – 500 000 KRONER. Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter en ulykkesskade. Forsikringssummen på 500 000 kroner utbetales ved 100 % invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres summen tilsvarende.

BEHANDLINGSUTGIFTER – 25 000 KRONER. Forsikringen dekker medisinsk behandling etter en ulykkesskade i inntil 2 år etter at skaden skjedde.

DØDSFALL – 50 000 KRONER Forsikringen gir erstatning etter dødsfall på grunn av ulykke.

ARRANGØRANSVARSFORSIKRING – 10 000 000 KRONER. NATF har gjennom avtalen med If en kollektiv arrangøransvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker NATF og alle tilsluttede teaterlag som har inngått avtale om forsikring av medlemmer. Egenandelen er 20 000 kroner.

HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN? Verdisak- og ulykkesforsikringene for medlemmer gjelder på reise til, fra og under enhver øvelse eller oppføring i regi av teaterlag eller forbund, i hele verden. For teaterlagets eiendeler gjelder forsikringen heltid på fast øvings- eller lagerlokale. Gjenstander som medlemmer har fått utlevert eller midlertidig er tatt ut av fast oppbevaringssted, blir dekket som om det befant seg på sitt faste sted.

MELDING OM SKADE. Skaden skal meldes If på telefon 02400 snarest mulig. Du må oppgi nummeret på forsikringsavtalen. Dette får du ved å henvende deg til Undheim ShowTeater som videre gjør henvendelse til NAFT.

VEDTEKTER:

Innledning:

Undheim ShowTeater (UST), i starten som Undheimrevyen og senere som Undheim Revyteater, så dagens lys med første forestilling våren 1988. Høsten 1987 var første allmannamøte med 60 frammøtte. Som stiftelsesdato regnes 1. januar 1988. Hjemmeside: www.showteater.no

§ 1  FORMÅLSPARAGRAF

1-1     UST holder til i Undheim samfunnshus og skal ha ett gjensidig og ryddig forhold til Undheim samfunnshus.

1-2     UST er en amatørteatergruppe bestående av enkeltmedlemmer fra nærmiljøet.

1-3     UST er en amatørteatergruppe som driver med scenekunst og opplæring innen teaterfagene.

1-4     UST skal stimulere og fremme en allsidig amatørteatervirksomhet i nærmiljøet.

1-5     UST baserer seg på å ha forestillinger med gjevne mellomrom innen ulike sjangere for scenekunst.

§ 2  MEDLEMSSKAP

 • Medlemskap er gyldig fra den dag kontingent er betalt og gjelder for kalenderåret.
 • Medlemmer plikter å rette seg etter styre- og årsmøtevedtak.
 • Medlemskap kan avslås av styre dersom de finner at søker ikke har oppfyldt sine plikter etter vedtekten.
 • Oppsigelse av medlemskap gjøres til styret.

§ 3  KONTINGENT

 • Kontingent fastsettes av årsmøte.
 • Styret krever inn kontingent fra medlemmene.

§ 4 ÅRSMØTE

4-1     Årsmøtet er UST sitt øverste organ og skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal bestå av medlemmer som har oppfylt sine plikter overfor UST.

4-2     Medlem over 15 år kan møte med tale, forslag- og stemmerett. Det er ikke tillatt å møte med fullmakt. Medlemmer under 15 år kan møte som observatør (være til stede som tilhører).

4-3     Ansatte i UST kan møte med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

4-4     Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Tid og sted fastsettes av styret.

4-5     Innkalling til årsmøte gjøres kjent for medlemmene senest 30 dager før årsmøte.

4-6     Dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøtet.

4-7     Forslag må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet.

4-8     Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer med 30 dagers varsel, og møtet kan bare behandle og fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

4-9     Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

4-10   Dersom minimum en årsmøtedeltaker krever at valg under §4-12 b-e skal holdes særskilt, så skal årsmøte imøtese dette.

4-11   Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av en referent.
 4. Valg av to til å undertegne protokollen.
 5. Årsberetning.
 6. Regnskap.
 7. Fastsetting av årets resultat.
 8. Styrets forslag til arbeidsprogram.
 9. Styrets forslag til budsjett.
 10. Kontingent.
 11. Innkomne forslag.
 12. Valg av styremedlemmer og varamedlem, to medlemmer til valg, revisjons- og kontrollkomité og en varamedlem.

4-12   Valg

 1. a) Styrets leder blir valgt ved særskilt valg (i partallår) for 2 år om gangen.
 2. b) Nestleder (i oddetallår) for 2 år om gangen.
 3. c) En styremedlem for 2 år i partallår og en styremedlem for 2 år i oddetallår.
 4. d) En varamedlem for 1 år.
 5. e) To medlemmer til valg, revisjons- og kontrollkomité ¹ (VRK) velges vekselsvis for 2 år om gangen og 1 varamedlemmer for 1 år.

§ 5 STYRET

5-1     Håndheve vedtektene og ivareta medlemmenes interesser.

5-2     Forberede og oppta til behandling spørsmål av interesse for medlemmene.

5-3     Beramme ordinært og ekstraordinært årsmøte.

5-4     Ansette personale, fastsette lønn og utarbeide instruks for stillingen.

5-5     Sørge for informasjon overfor medlemmer og presse/media.

5-6     Det skal føres protokoll over styrets vedtak.

5-7     Styret skal avholde møter så ofte som den foreliggende saksmengde krever det. Styret er beslutningsdyktig når minimum tre medlemmer er til stede, og en av disse må være leder eller nestleder. I leders fravær er nestleder møteleder.

5-8     Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

5-9     Representere laget utad.

§ 6 VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING (§6-2 kan ikke endres)

6-1     På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Vedtekten kan endres av ordinært årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring sendes styret senest 20 dager før årsmøte.

6-2     Forslag om oppløsning sendes styret senest 30 dager før årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning må også godkjennes av påfølgende ekstraordinært årsmøte minst 30 dager men senest 60 dager etter vedtak om oppløsning. Endelig vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av de fremøtte medlemmene.

6-3     Eventuelle eiendeler/midler overføres til Undheim Samfunnshus.

___   XXX   ___

Fotnote 1: VRK har som instruks å finne kandidater til nytt styre og varamedlem, samt kontrollere og revidere UST sin regnskap, og føre kontroll med UST sine eiendeler.